Internationale dag van geluk: "Rijk leven, zinvol ziek"

20-03-2024

"Waar blijven jullie de energie halen in de huidige omstandigheden...wat is jouw Bron?" Aan deze vraag moest ik denken toen ik zag dat het vandaag (woensdag 20 maart) 'internationale dag van het geluk' is.

De Internationale Dag van het Geluk wordt wereldwijd naar ik meen sinds 2012 jaarlijks op 20 maart gevierd. Wat is geluk? Kun je ziekzijn en geluk met elkaar verenigen?

Ik denk en geloof het zeker omdat de bron van mijn geluk en het gevoel van wel of niet gelukkig voelen en zijn niet in mij ligt maar buiten mij veilig en vast ligt. Ik geloof in Jezus, de Zoon van God. Hij is mijn herder. Ik ervaar nu het regelmatig best lastig is, dat Hij mij kracht geeft. Daarom mag en kan ik geloven en vertrouwen dat Hij mij ook zal ondersteunen in het lijden als de Parkinson straks erger en meer complex wordt. Jezus zorgt voor mij. Dat geeft mij rust. En als het levenseinde op enig moment daar is, mag ik eeuwig bij Hem zijn. Die rust, dat geluk, het is bij Jezus te vinden en ik gun dat iedereen.

Dit keer een heel ander soort blog. En eerlijk gezegd vind ik het ook best 'spannend' zo open en kwetsbaar op te stellen. In andere blogs ging het meer wat ik deed of hoe ik met tegenslagen omga. Maar de vraag die ik alweer twee jaar geleden kreeg "Waar blijven jullie de energie halen in de huidige omstandigheden...wat is jouw Bron?" raakt de bron van mijn bestaan, de basis en fundering als ik mij zo mag uitdrukken. Hoe draag je al je zorgen al weer meer dan tien jaar. En dan met name de zorgen rondom de ziekte van Parkinson, de op-één-na meest slopende hersenaandoening die echt ook al de facetten van je lichaam en leven raakt. Ik hoop dat ik hier een duidelijk antwoord kan geven: ik geloof en vertrouw niet in mijzelf want als dat gaat wankelen wankelt ook echt alles maar ik geloof en vertrouw op Iemand buiten mijzelf. Als ik wankel, houdt Hij, Jezus, de Zoon van God, mij vast. Wat heeft dat u en jou te zeggen?

Internationale dag van geluk met of ondanks een chronisch-progressieve ziekte: 'Rijk leven, zinvol ziek'

"Waar blijven jullie de energie halen in de huidige omstandigheden...wat is jouw Bron?" Aan deze vraag moest ik denken toen ik zag dat het woensdag 20 maart 'internationale dag van het geluk' is. De Internationale Dag van het Geluk wordt wereldwijd naar ik meen sinds 2012 jaarlijks op 20 maart gevierd. Wat is geluk? Kun je ziekzijn en geluk met elkaar verenigen?

'Geluk' betekent volgens het online Woordenboek van Van Dale "de gunstige loop van omstandigheden" of "voorspoed". In de etymologie, dat deel van de taalwetenschap dat de herkomst van woorden onderzoekt, wordt het woord 'geluk' gekoppeld aan zowel 'voorspoed' als toeval.

Maar als je nu ziek, chronisch(-progressief) ziek bent... dan heb je geen gelukkig leven, dan ben je niet gelukkig? Is het leven dan zinloos? "Ho, ho, dat is wel heel kort door de bocht!" zult u denken. Dat klopt, zeker wanneer we denken aan een begrip als 'zinvol' (nuttig, vol van zin) en 'rijk' (vermogend, overvloedig, warm, vol).

Het woordje 'geluk' deed mij eerst, ten onrechte zo bleek onder andere uit het voorgaande, denken aan 'genade'. Genade betekent volgens dezelfde online editie "goedheid van God" of "vergevensgezindheid van overwinnaars". Het grote verschil is volgens mij dat genade geadresseerd is en je genade actief door iemand wordt geschonken. Geluk daarentegen overkomt je en heeft geen goedwillend persoon als bron. Vanuit het christelijk geloof zien en belijden wij dat genade een onverdiende gave van God is. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen (Bijbels ABC).

Dat brengt mij bij het Bijbelse woorden 'zalig', 'gelukzalig' en 'welgelukzalig'. Het gaat dan niet om een 'toevalstreffer' maar om een toestand, een gave van God. En dan behoeft men niet persé deze dingen al ontvangen te hebben maar is men reeds zalig of gelukzalig bij de toezegging of belofte ervan! Dan ben je er goed af! Zie ook de heldere uitleg in het boek 'Bijbelse woorden en hun geheim' van F.J. Pop (Uitgeverij Boekencentrum).

Dat gelukkig, of om de Bijbelse kernwoorden te gebruiken, 'gelukzalig' of 'welgelukzalig' zijn doet niet levensmoe uitzien naar de nog onbekende horizon. Nee, het doet enerzijds verlangend maar anderzijds zien dat ons leven hier op aarde zinvol en waarde(n)vol is uitzien naar de 'stip' achter de horizon. "Naar de hemel?" zo vraag u en jij je misschien af? "Ja en nee tegelijk". Dat klinkt bijzonder maar niet (alleen) naar een leven zonder ziekte en verdriet maar juist naar mijn Verlosser, Jezus Christus, de Zoon van God. Aan Hem, waar we nu in de dagen richting Goede Vrijdag en Pasen aan denken.

Nog even een beschouwing over het hier en nu. Gelet op de toenemende fysieke beperkingen kan, als ik horizontaal kijk, best tegen de toekomst opzien. In het verlengde daarvan, maar dan meer vanuit psychische invalshoek of benadering, hoop ik op afdoende veerkracht. Maar hoe complexer de zorgen en hoe meer in omvang en intensiteit de symptomen zich voordoen hoe meer deze veerkracht onder druk komt te staan. Dat betekent dat ik daar ook meer aandacht aan moet besteden. Tot slot de geestelijke of verticale dimensie of persoonlijker gezegd de relatie tussen God en mij ofwel het geloof. Omdat ik weet dat God mij kent en liefheeft kan en mag ik er op vertrouwen dat het eens volledig goed komt, volmaakt is en bij Hem mag zijn. Die geloofswetenschap en dat persoonlijk vertrouwen geven rust. En dan kom ik bij het begin terug. Geloof betekent niet dat alles meezit en makkelijk is (geen geluk als toeval) maar wel dat in voor- en tegenspoed ik Gods zegen mag ervaren en Hij met mij is. Dat is geen eigen innerlijke kracht maar het doet mij denken aan Paulus die belijdt en schrijft; "Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13). Dat kan ik alleen maar nazeggen en onderstrepen.

En dan mag ik uit genade (geschenk wat jezelf niet betaald of verdiend hebt) ook over de horizon heen verlangen en naar Boven kijken…! Ik kan het niet beter en rijker verwoorden dan de volgende citaten uit het volgende: "En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars." (Openbaring 21: 1,2, 21, 22 en 23).

Ik voel mij arm, ik weet mij rijk

Ik dacht: Ik ben rijk
Ik mijmer, ik kijk
Het jaar, alweer drie maanden van start
Het voelt nu onrustig rond mijn hart

Nieuwjaarsdag, het lijkt nog zo kort geleden
Zorgelijke gezichten werden vermeden
We wensten elkaar een gelukkig Nieuwjaar
Onze lijst goede voornemens lag ingevuld klaar

Ik voelde, wist het zeker, ik ben rijk
Nu staar ik, ik zie een hoge dijk
We wensten elkaar veel heil en zegen
Maar drie maanden later valt het zo tegen

Onrustig loop ik rond, ik voel niet rijk
Zorgen, angsten, ik kijk tegen een dijk
Wat een sombere dag, zo enkele maanden later
Geen vreugde maar zorgen, wat een kater

Ik schrik, ik veer op, ik kijk naar boven
Zo kort geleden kon ik toch danken, loven
In voor- en tegenspoed
Behield ik goede moed

Ik voelde mij rijk, nu voel ik mij arm
Het maakte mij koud, niet warm
Totdat God mij 'opnieuw' moest arresteren
En ik op mijn schreden moest terugkeren

Wat voelde ik een liefde, rust en vrede
Mag ik U volgen was mijn bede
Wat wist en voelde ik mij rijk
Heere, bewaar mij voor de horizontaal kijk

Wat voel ik mijzelf arm, wat ben ik rijk
Al zijn zorgen, zonden, een hoge dijk
Enkel genade, Hij heeft ze gedragen
Ik mag om hulp en vergeving vragen!

Wat moet ik hier beneden nog veel leren
Iedere dag vragen, mijn eigen route keren
Iedere keer in afhankelijkheid leven
En niet steeds eigen voornemens nastreven

Al zijn zonden, zorgen, angsten als een hoge dijk
Ik mag bij Hem schuilen, dat geeft rust, ik weet mij rijk
Met veel struikelen, wat kom ik mij zelf vaak tegen
Onverdiend, uit genade schenkt Hij Zijn zegen

Geen verwarring maar verwondering, hoe rijk
Wat groot, voor de werkdag een zondag
Voor de maandag een opstandingsdag
Wat een rust, hoe rijk, als ik zo naar Boven kijk

Zondag doet ons denken en geloven
Dat mijn God en Vader is, daar Boven
Want daar te mogen zijn is veilig en goed
Dat kan alleen vanwege Jezus' bloed

Hij Die arm, lijdend op aarde Zijn leven gaf
En wegnemen wil en kan, de ons verdiende straf
Want schuilend achter Zijn verzoenend bloed
Komen ook u en jullie binnen en is het eeuwig goed

Kijkend naar mijzelf, zonden, eeuwig verdiende straf
Hij zag en vond mij, Hij Die ook voor mij Zijn leven gaf
Ik ben arm, maar weet mij rijk
Als ik daaruit levend, naar Hem, naar Boven kijk

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld:
- Zien en geloven
- Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen (Elim)
- Ontdek de Bijbel
- Evangeliewoord