Dankbaarheid bij verlies ..... Jaarrekening 2022

02-01-2023

Een vreemde kop boven deze blog, nietwaar? Nog vreemder misschien omdat deze blog over het Jaarverslag 2022 gaat... Eigenlijk zijn deze twee begrippen twee uitersten of begrippen die elkaar uitsluiten. Je moet dan wel heel 'kunstig redeneren' om deze twee begrippen bij elkaar te krijgen?! Het is maar de vraag of dat eigenlijk zo is.

Laten we eerst eens kijken wat onder een Jaarverslag wordt verstaan. Een jaarverslag bestaat uit twee onderdelen:

  1. het (iaar)verslag dat beschrijft wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en een beeld geeft hoe het gaat, en
  2. de Jaarrekening die wordt gevormd door de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting.

Het gaat dus om een beschrijving wat er is gebeurd en een cijfermatige waardering of optelsom van winst en verlies. Dat een jaarverslag en jaarrekening volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn, zal duidelijk zijn en niet ter discussie staan. "Nou, ga er maar aan staan" zult u denken of jij hardop verzuchten....

Ja, begin er maar eens aan... want vaak wordt in een jaarverslag ook teruggeblikt naar het daaraan voorafgaande jaar en verwachtingen of aanbevelingen uitgesproken voor het komende jaar. Ga dat eens koppelen en waarderen in het licht van een chronisch-progressieve ziekte als Parkinson!

Wat zal ik melden? Dat mijn energie toch best wel afgenomen is? Dat de pijn aan mijn heup fors toegenomen is en een operatie wacht? Dat het aantal 'productieve' uren ten opzichte van 2021 is afgenomen? Nou ja, wat is eigenlijk de definitie van 'productief'?! Dat ik in 2022 fors in mijzelf heb geïnvesteerd? Denk aan begeleiding en training op vlak van planning en organisatie (GoMaP-studie) en logopedie? In mijzelf geïnvesteerd, anderen hebben daar overigens ook veel profijt van! Dat ik weer diverse studentgesprekken en gastcolleges heb mogen houden over de impact van een chronische ziekte. Dat ik in werkgroepen met studenten stil mocht staan bij verlies, rouw etc. Dat ik in een studieboek een hoofdstuk over de waarde van verhalen en zingeving mocht schrijven? Dat het Zakboek Statenleden geheel is geactualiseerd en net voor de kerstdagen naar de drukker is gestuurd en komende januari 2023 als Handboek Statenleden aan de minister van Binnenlandse Zaken mag worden overhandigd?! Dat de on/off-periodes elkaar sneller en grilliger afwisselen. Dat ik een halfuur langer dan gepland op het toilet vastzat voordat ik kon opstaan. Dat we nu een huislift en sta-op-toilet hebben. Dat ik betrokken was bij een notitie, speciaal voor Blue Monday, over hoe te spreken met mensen die te kampen hebben met verlies en lijden. Dat.........

Hierboven stonden veel 'feitjes', zeg maar de 'getallen' of 'cijfers' waarmee de Jaarrekening wordt gevuld. Maar hoe ga je deze feitjes waarderen? Dan kom je toch veruit in de rode cijfers! Ik heb het vaker genoemd en moet ook nu weer aan denken. Ik bedoel dan die uitspraak van een kennis: "Peter, ben je nu arbeidsongeschikt of geschikt voor een nieuwe roeping in je leven?!" Een nieuwe roeping, een nieuwe richting in een nieuwe levensfase en met een ander beoordelingskader. Want hoe ga je nut en zin beoordelen en waarderen?! Een goede lezer van de blogs zal mij (terecht) wijzen op een eerdere blog en opmerking tijdens gastcolleges: "ik probeer iedere dag opnieuw te beginnen, dan is de kloof met wat ik in het verleden kon niet zo heel groot". Mag je in dat kader dan eigenlijk wel een Jaarverslag schrijven want bewust of onbewust ga je toch vergelijken en beoordelen.

Ik noemde net al twee begrippen: zin en nut. Twee begrippen die mij het afgelopen jaar best wel bezig hebben gehouden en nog steeds bezig houden. Het gaat dan zowel over grote vragen in het kader van waarom en waartoe als om hoe gebruik ik mijn talenten of ontwikkel ik ondanks beperkingen nieuwe mogelijkheden. Daarvoor moeten we naar mijn mening wel eerlijk in de spiegel durven kijken wat op ons levenspad en levensreis terecht is gekomen. Dat we onder ogen zien dat we niet meer zijn wie we waren en dat we anders worden dan wie en wat we nu zijn en doen. Dat betekent verlies onder ogen zien en rouwen bij een levend en steeds terugkerend verlies. Als we dat beseffen en onderkennen kunnen we volgens mij waarde(n)vol vooruit en tot een nieuwe levensinvulling komen die past bij het nieuwe ik, aansluit bij bestaande of hernieuwd ontdekte talenten. Dan heeft het leven weer een nieuw perspectief.

Rondom Kerst, oud en nieuw jaar denken we vaak ook terug aan wat gebeurd is en wat komen gaat. Een periode van reflectie, bezinning, waardering en keuzes. Waarom leven we en zijn we hier op aarde zijn misschien (te) grote vragen maar wel vragen met diepgang en uitzicht. Die diepgang en uitzicht kunnen rust geven en zullen rust geven. Hoewel we dat elkaar niet kunnen opleggen of overdragen is het wel zinvol om elkaar daarop te wijzen en bevragen.

Dankbaarheid bij verlies. Ik heb heel veel niet genoemd, niet gewaardeerd. Verzwegen? Ontkend? Ja, 2022 was een zwaar jaar, was soms echt een moeilijk en verdrietig jaar maar was ook een jaar van kansen, gekregen mogelijkheden en geschonken verrassingen als vriendschap, liefde en verwondering. Wat kunnen grote dingen dan weinig waarde hebben en schijnbaar kleine dingen van onschatbare waarde. Dankbaarheid bij verlies? Ja!


Ziekte en kwetsbaarheid - genade en kracht

Waarom? Waartoe? Vragen die passen bij zingeving
Het volgt vroeg of laat na ernstige berichtgeving
Een negatieve verrassing omdat wij dachten te zijn kwiek
Maar de diagnose was duidelijk: u bent chronisch ziek

In ziekenhuizen leren we wat is te zijn kwetsbaar
Hoewel we dachten te zijn, lang houdbaar
Wat een eigenaardigheden, het maakte ons eerst kriegel
Het dwong ons te kijken in een lege, zo gevulde gevulde spiegel

Het glas is half vol, hoor
Zo klinkt het in menig oor
Maar geeft dat kracht, en moed?
Als het leven je haast bezwijken doet?

Al het leven en omstanders zoveel verdriet geven
Dan doen de vele vragen menig hart beven
Maar liefde en troost, het valt niet mee die te geven
Waar mens en specialist strijden voor het leven

Het leven, door God geschapen rijk en zeer goed
In herschepping wordt het door geloof en Jezus behoed
Jezus, op Goede Vrijdag werd Hij aan Kruis en schandpaal gebonden
Jezus, Hij overwon uit liefde de gevolgen van de zonden

Kruis en opstanding, het fundament voor zingeving
Geloof, hoop en liefde zijn de antwoorden op ingrijpende berichtgeving
Troostende woorden dat menig leed en angst verjoeg
Echt perspectief geeft ons Jezus: Mijn liefde en genade zijn alles, het is genoeg.